Sessió plenària ordinària dilluns 10 de febrer de 2020

Durada: 02:08:30
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
2022
2023
2024
2025
Ajuntament de calaf
Carmen Arrojo Maroto
Concurs
ordenances fiscals
Sorteig eleccions
Inicio de la sesión Inici
  00:02:01 3 Intervencions
1 Votació de la urgència de l'aprovació definitiva del procediment de revisió d'ofici del contracte programa amb Aigües de Manresa i de la declaració d'aquesta com a mitjà propi.
  00:03:08 5 Intervencions
A) Part resolutiva
  00:06:07 1 Intervenció
2 Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
  00:06:11 1 Intervenció
3 Expedient 941/2019. Sol·licitud de cessió del tram de la Carretera B-300
  00:06:25 10 Intervencions
4 Expedient 88/2020. Aprovació de l'encomana de gestió de l'AGIPH (Assumpció de la Gestió Informatitzada del Padró d'Habitants dels ens locals) a favor de la Diputació de Barcelona i del conveni a formalitzar d'acord amb el conveni-tipus actualitzat.
  00:09:34 5 Intervencions
5 Expedient 68/2020. Prosposta d'aprovació del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Calaf i el Servei Català de Trànsit sobre l'assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes.
  00:10:13 7 Intervencions
6 Expedient 1541/2019. Declaració d'especial interès i utilitat municipal de l'activitat econòmica de la finca Cal Matrícules.
  00:15:39 11 Intervencions
7 Expedient 150/2020. Adhesió a l'Associació de Municipis Catalans per a la recollida selectiva porta a porta.
  00:19:56 5 Intervencions
8 Expedient 1496/2019. Aprovació inicial de l'Ordenança Municipal reguladora de la neteja i tancament de solars i terrenys i de la pavimentació i rebaix de voreres.
  00:21:22 5 Intervencions
9 Expedient 768/2019. Aprovació de la desafectació del parc de bombers.
  00:23:05 11 Intervencions
10 Expedient 157/2020. Adequació de les retribucions de l'exercici 2020.
  00:30:05 3 Intervencions
11 Expedient 726/2019. Modificació del ple del cartipàs per increment de retribució dels càrrecs electes.
  00:31:27 21 Intervencions
12 Expedient 184/2020. Modificació de Crèdit 1/2020.
  00:53:53 7 Intervencions
13 Expedient 895/2019. Aprovació definitiva del procediment de revisió d'ofici del contracte programa amb Aigües de Manresa i de la declaració d'aquesta com a mitjà propi.
  00:58:21 7 Intervencions
B) Activitat de control
  01:10:57 Sense intervencions
14 Donar compte dels decrets d'alcaldia.
  01:10:59 12 Intervencions
15 Donar compte de les actes número 10, 11 i 12 de Junta de Govern de 2019.
  01:23:59 6 Intervencions
C) Precs i preguntes
  01:27:36 35 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:02:39 Sense intervencions