Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Part resolutiva
00:00:28
Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
00:03:01
Donar compte del decret de liquidació exercici 2019.
00:08:44
Expedient 313/2020. Aprovació de la modificació de Crèdit 3_2020. Fons de contingència.
00:16:29
Expedient 314/2020. Aprovació de la modificació de Crèdit 4_2020. Generació de crèdit.
00:20:54
Expedient 549/2020. Aprovació de la modificació de Crèdit 5_2020. Aprovació de l'expedient extrajudicial de crèdits.
00:24:07
Expedient 556/2020. Aprovació de la modificació de Crèdit 7_2020. COVID-19.
00:27:32
Expedient 557/2020. Aprovació de la modificació de Crèdit 8_2020 de baixes per anul·lació en aplicacions de despeses.
00:40:17
Expedient 573/2020. Aprovació de la modificació de Crèdit 9_2020. Fons de contingència.
00:42:01
Expedient 768/2019. Aprovació definitiva de la permuta dels parcs de bombers.
00:44:14
Expedient 245/2020. Adhesió al Pacte per a l'Adaptació al Canvi Climàtic (ACC).
00:47:38
Expedient 212/2020. Aprovació del Conveni AGINEEL (Assumpció de la gestió informatitzada de la nòmina dels empleats dels ens locals).
00:50:34
Expedient 1309/2019. Modificació de la plantilla de personal per a l'exercici 2020.
00:52:06
Expedient 564/2020. Modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 12 reguladora de la taxa d'ocupació de via pública.
01:08:06
Expedient 553/2020. Modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 22. Taxa per la prestació d'ensenyaments especials en establiments municipals.
01:10:15
Expedient 362/2020. Modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 23 Taxa per a la prestació del servei de l'Escola Bressol.
01:17:53
Expedient 124/2020. Contracte de subministrament mitjançant arrendament amb manteniment (rènting) d'un camió-compactador pel servei de recollida de residus.
01:18:35
Expedient 508/2020. Modificació del Reglament d'honors i distincions de l'Ajuntament de Calaf.
01:30:46
Moció del pla de mesures per fer front a les conseqüències del COVID-19 presentat per Junts per Catalunya.
01:32:21
Activitat de control
01:54:53
Donar compte dels decrets d'alcaldia.
01:54:57
Donar compte de l'acta número 1 de Junta de Govern de 2020.
02:26:20
Donar compte del PMP i de l'execució trimestral.
02:26:57
Donar compte del decret de manteniment del tancament de la piscina municipal de Calaf.
02:28:15
Precs i preguntes
02:32:11
Inici  Inici
00:00:05   1 Intervenció
A)  Part resolutiva
00:00:28   9 Intervencions
1  Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
00:03:01   21 Intervencions
2  Donar compte del decret de liquidació exercici 2019.
00:08:44   17 Intervencions
3  Expedient 313/2020. Aprovació de la modificació de Crèdit 3_2020. Fons de contingència.
00:16:29   15 Intervencions
4  Expedient 314/2020. Aprovació de la modificació de Crèdit 4_2020. Generació de crèdit.
00:20:54   18 Intervencions
5  Expedient 549/2020. Aprovació de la modificació de Crèdit 5_2020. Aprovació de l'expedient extrajudicial de crèdits.
00:24:07   9 Intervencions
6  Expedient 556/2020. Aprovació de la modificació de Crèdit 7_2020. COVID-19.
00:27:32   24 Intervencions
7  Expedient 557/2020. Aprovació de la modificació de Crèdit 8_2020 de baixes per anul·lació en aplicacions de despeses.
00:40:17   7 Intervencions
8  Expedient 573/2020. Aprovació de la modificació de Crèdit 9_2020. Fons de contingència.
00:42:01   9 Intervencions
9  Expedient 768/2019. Aprovació definitiva de la permuta dels parcs de bombers.
00:44:14   17 Intervencions
10  Expedient 245/2020. Adhesió al Pacte per a l'Adaptació al Canvi Climàtic (ACC).
00:47:38   9 Intervencions
11  Expedient 212/2020. Aprovació del Conveni AGINEEL (Assumpció de la gestió informatitzada de la nòmina dels empleats dels ens locals).
00:50:34   7 Intervencions
12  Expedient 1309/2019. Modificació de la plantilla de personal per a l'exercici 2020.
00:52:06   36 Intervencions
13  Expedient 564/2020. Modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 12 reguladora de la taxa d'ocupació de via pública.
01:08:06   7 Intervencions
14  Expedient 553/2020. Modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 22. Taxa per la prestació d'ensenyaments especials en establiments municipals.
01:10:15   31 Intervencions
15  Expedient 362/2020. Modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 23 Taxa per a la prestació del servei de l'Escola Bressol.
01:17:53   1 Intervenció
16  Expedient 124/2020. Contracte de subministrament mitjançant arrendament amb manteniment (rènting) d'un camió-compactador pel servei de recollida de residus.
01:18:35   55 Intervencions
17  Expedient 508/2020. Modificació del Reglament d'honors i distincions de l'Ajuntament de Calaf.
01:30:46   9 Intervencions
18  Moció del pla de mesures per fer front a les conseqüències del COVID-19 presentat per Junts per Catalunya.
01:32:21   20 Intervencions
B)  Activitat de control
01:54:53   Sense intervencions
19  Donar compte dels decrets d'alcaldia.
01:54:57   82 Intervencions
20  Donar compte de l'acta número 1 de Junta de Govern de 2020.
02:26:20   5 Intervencions
21  Donar compte del PMP i de l'execució trimestral.
02:26:57   16 Intervencions
22  Donar compte del decret de manteniment del tancament de la piscina municipal de Calaf.
02:28:15   5 Intervencions
C)  Precs i preguntes
02:32:11   18 Intervencions
<