Sessió plenària ordinària dilluns 25 de maig de 2020

Durada: 02:39:17
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
2022
2023
2024
2025
Ajuntament de calaf
Carmen Arrojo Maroto
Concurs
ordenances fiscals
Sorteig eleccions
Inici Inici
  00:00:05 1 Intervenció
A) Part resolutiva
  00:00:28 9 Intervencions
1 Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
  00:03:01 21 Intervencions
2 Donar compte del decret de liquidació exercici 2019.
  00:08:44 17 Intervencions
3 Expedient 313/2020. Aprovació de la modificació de Crèdit 3_2020. Fons de contingència.
  00:16:29 15 Intervencions
4 Expedient 314/2020. Aprovació de la modificació de Crèdit 4_2020. Generació de crèdit.
  00:20:54 18 Intervencions
5 Expedient 549/2020. Aprovació de la modificació de Crèdit 5_2020. Aprovació de l'expedient extrajudicial de crèdits.
  00:24:07 9 Intervencions
6 Expedient 556/2020. Aprovació de la modificació de Crèdit 7_2020. COVID-19.
  00:27:32 24 Intervencions
7 Expedient 557/2020. Aprovació de la modificació de Crèdit 8_2020 de baixes per anul·lació en aplicacions de despeses.
  00:40:17 7 Intervencions
8 Expedient 573/2020. Aprovació de la modificació de Crèdit 9_2020. Fons de contingència.
  00:42:01 9 Intervencions
9 Expedient 768/2019. Aprovació definitiva de la permuta dels parcs de bombers.
  00:44:14 17 Intervencions
10 Expedient 245/2020. Adhesió al Pacte per a l'Adaptació al Canvi Climàtic (ACC).
  00:47:38 9 Intervencions
11 Expedient 212/2020. Aprovació del Conveni AGINEEL (Assumpció de la gestió informatitzada de la nòmina dels empleats dels ens locals).
  00:50:34 7 Intervencions
12 Expedient 1309/2019. Modificació de la plantilla de personal per a l'exercici 2020.
  00:52:06 36 Intervencions
13 Expedient 564/2020. Modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 12 reguladora de la taxa d'ocupació de via pública.
  01:08:06 7 Intervencions
14 Expedient 553/2020. Modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 22. Taxa per la prestació d'ensenyaments especials en establiments municipals.
  01:10:15 31 Intervencions
15 Expedient 362/2020. Modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 23 Taxa per a la prestació del servei de l'Escola Bressol.
  01:17:53 1 Intervenció
16 Expedient 124/2020. Contracte de subministrament mitjançant arrendament amb manteniment (rènting) d'un camió-compactador pel servei de recollida de residus.
  01:18:35 55 Intervencions
17 Expedient 508/2020. Modificació del Reglament d'honors i distincions de l'Ajuntament de Calaf.
  01:30:46 9 Intervencions
18 Moció del pla de mesures per fer front a les conseqüències del COVID-19 presentat per Junts per Catalunya.
  01:32:21 20 Intervencions
B) Activitat de control
  01:54:53 Sense intervencions
19 Donar compte dels decrets d'alcaldia.
  01:54:57 82 Intervencions
20 Donar compte de l'acta número 1 de Junta de Govern de 2020.
  02:26:20 5 Intervencions
21 Donar compte del PMP i de l'execució trimestral.
  02:26:57 16 Intervencions
22 Donar compte del decret de manteniment del tancament de la piscina municipal de Calaf.
  02:28:15 5 Intervencions
C) Precs i preguntes
  02:32:11 18 Intervencions