Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Part resolutiva
00:00:13
Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
00:00:17
Expedient 760/2020. Aprovació de la revisió anual del Padró d'Habitants del municipi de Calaf a 1 de gener de 2020.
00:03:52
Expedient 707/2020. Aprovació de les festes locals de Calaf per a l'any 2021.
00:04:22
Expedient 784/2020. Aprovació inicial de la modificació del Reglament orgànic municipal.
00:06:04
Expedient 691/2020. Adhesió al Pacte dels Alcaldes i les Alcaldesses pel Clima i l'Energia.
00:06:56
Expedient 798/2020. Aprovació inicial de l'Ordenança específica reguladora de les beques culturals.
00:08:58
Expedient 797/2020. Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la concessió d'ajuts excepcionals destinats a estudiants de famílies que no disposen de connexió wifi a les seves llars.
00:12:29
Expedient 548/2020. Aprovació del Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023.
00:14:38
Expedient 817/2020. Aprovació sol·licitud pròrroga per al 2021 conveni Centre de Dia.
00:19:35
Expedient 124/2020. Adjudicació del contracte de subministrament mitjançant arrendament amb manteniment (rènting) d'un camió-compactador pel servei de recollida de residus.
Expedient 20/2018. Aprovació de la verificació del text refós del POUM del Barri Nou.
Activitat de control
Presa de possessió de la Sra. Teresa Maria Bujons Lloret com regidora.
Donar compte dels decrets d'alcaldia.
Precs i preguntes
A)  Part resolutiva
00:00:13   Sense intervencions
1  Presa de possessió de la Sra. Teresa Maria Bujons Lloret com regidora.
00:00:17   11 Intervencions
2  Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
00:03:52   1 Intervenció
3  Expedient 760/2020. Aprovació de la revisió anual del Padró d'Habitants del municipi de Calaf a 1 de gener de 2020.
00:04:22   7 Intervencions
4  Expedient 707/2020. Aprovació de les festes locals de Calaf per a l'any 2021.
00:06:04   3 Intervencions
5  Expedient 784/2020. Aprovació inicial de la modificació del Reglament orgànic municipal.
00:06:56   7 Intervencions
6  Expedient 691/2020. Adhesió al Pacte dels Alcaldes i les Alcaldesses pel Clima i l'Energia.
00:08:58   9 Intervencions
7  Expedient 798/2020. Aprovació inicial de l'Ordenança específica reguladora de les beques culturals.
00:12:29   5 Intervencions
8  Expedient 797/2020. Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la concessió d'ajuts excepcionals destinats a estudiants de famílies que no disposen de connexió wifi a les seves llars.
00:14:38   13 Intervencions
9  Expedient 548/2020. Aprovació del Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023.
00:19:35   4 Intervencions
<