Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Part resolutiva
Expedient 892/2020. Derogació de l'Ordenança Fiscal núm. 33. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor de l'empresa transportista d'energia elèctrica.
Activitat de control
Donar compte del decret d'incoació del procediment de revisió d'ofici del decret 146 bis de 2012.
<