Sessió plenària Extraordinària dilluns 10 d'agost de 2020

Durada: 00:14:42
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
2022
2023
2024
2025
Ajuntament de calaf
Carmen Arrojo Maroto
Concurs
ordenances fiscals
Sorteig eleccions

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

Part resolutiva
Expedient 892/2020. Derogació de l'Ordenança Fiscal núm. 33. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor de l'empresa transportista d'energia elèctrica.
Activitat de control
Donar compte del decret d'incoació del procediment de revisió d'ofici del decret 146 bis de 2012.