Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Part resolutiva
Votació de la urgència del punt: Expedient 817/2020. Esmena de sol·licitud de nou conveni de col·laboració interadministrativa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya per a la prestació del servei de centre de dia per a la gent gran dependent "Casa Gimferrer" de Calaf.
Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
Expedient 1099/2020. Aprovació del pla de sanejament.
Expedient 1074/2020. Aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'exercici 2021.
Expedient 1084/2020. Aprovació inicial del pressupost general 2021.
Expedient 1013/2020. Aprovació de l'Ordenança de règim d'ús dels horts urbans de Calaf.
Expedient 918/2020. Aprovació del Reglament regulador de les prestacions de caràcter social.
Expedient 1097/2020. Aprovació del procediment d'adhesió al Pla d'Igualtat del Consell Comarcal.
Expedient 1113/2020. Aprovació de la Declaració de la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat per a una recuperació verda.
Expedient 1496/2019. Rectificació d'errors de l'Ordenança reguladora de la neteja i tancament de solars i terrenys i de la pavimentació i rebaix de voreres.
Expedient 817/2020. Esmena de sol·licitud de nou conveni de col·laboració interadministrativa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya per a la prestació del servei de centre de dia per a la gent gran dependent "Casa Gimferrer" de Calaf.
Activitat de control
Donar compte dels decrets d'alcaldia.
Donar compte de l'acta número 4 de Junta de Govern de 2020.
Precs i preguntes
<