Sessió plenària ordinària dilluns 26 d'octubre de 2020

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
2022
2023
2024
2025
Ajuntament de calaf
Carmen Arrojo Maroto
Concurs
ordenances fiscals
Sorteig eleccions

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

Part resolutiva
Votació de la urgència del punt: Expedient 817/2020. Esmena de sol·licitud de nou conveni de col·laboració interadministrativa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya per a la prestació del servei de centre de dia per a la gent gran dependent "Casa Gimferrer" de Calaf.
Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
Expedient 1099/2020. Aprovació del pla de sanejament.
Expedient 1074/2020. Aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'exercici 2021.
Expedient 1084/2020. Aprovació inicial del pressupost general 2021.
Expedient 1013/2020. Aprovació de l'Ordenança de règim d'ús dels horts urbans de Calaf.
Expedient 918/2020. Aprovació del Reglament regulador de les prestacions de caràcter social.
Expedient 1097/2020. Aprovació del procediment d'adhesió al Pla d'Igualtat del Consell Comarcal.
Expedient 1113/2020. Aprovació de la Declaració de la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat per a una recuperació verda.
Expedient 1496/2019. Rectificació d'errors de l'Ordenança reguladora de la neteja i tancament de solars i terrenys i de la pavimentació i rebaix de voreres.
Expedient 817/2020. Esmena de sol·licitud de nou conveni de col·laboració interadministrativa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya per a la prestació del servei de centre de dia per a la gent gran dependent "Casa Gimferrer" de Calaf.
Activitat de control
Donar compte dels decrets d'alcaldia.
Donar compte de l'acta número 4 de Junta de Govern de 2020.
Precs i preguntes