Sessió plenària ordinària dilluns 23 de novembre de 2020

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
2022
2023
2024
2025
Ajuntament de calaf
Carmen Arrojo Maroto
Concurs
ordenances fiscals
Sorteig eleccions
A) Part resolutiva
  00:02:55 Sense intervencions
1 Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
  00:02:56 13 Intervencions
2 Expedient 1089/2020. Nomenament del Jutge/essa de pau, titular i suplent, del municipi de Calaf.
  00:04:18 7 Intervencions
3 Expedient 1171/2020. Ratificació del nomenament de secretària suplent del Jutjat de Pau.
  00:06:01 7 Intervencions
4 Expedient 1209/2020. Aprovació Pla Local de Joventut 2021-2024.
  00:07:41 9 Intervencions
5 Expedient 1188/2020. Modificació del complement específic de la plaça d'auxiliar administrativa de l'Àrea social.
  00:12:22 14 Intervencions
6 Expedient 1235/2020. Aprovació de la modificació de Crèdit 14_2020. Alienació de béns.
  00:17:00 19 Intervencions
7 Expedient 898/2020. Aprovació d'alienació de diversos terrenys propietat de l'Ajuntament
  00:21:01 7 Intervencions
8 Expedient 1269/2020. Aprovació de la bonificació de l'IBI de l'Associació Cultural Recreativa Unió Calafina.
  00:23:00 7 Intervencions
9 Expedient 553/2020. Modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 22. Taxa per la prestació d'ensenyaments especials en establiments municipals.
  00:25:18 7 Intervencions
B) Activitat de control
  00:27:23 Sense intervencions
10 Donar compte dels decrets d'alcaldia.
  00:27:25 63 Intervencions
11 Donar compte de l'acta número 5 de Junta de Govern de 2020.
  00:44:00 18 Intervencions
C) Precs i preguntes
  00:47:06 37 Intervencions