Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Part resolutiva
Votació de la urgència del punt: Moció d'urgència a favor de l'entesa per retornar al diàleg i salvar la biblioteca presentada pels grups municipals de Junts per Catalunya i GIC.
Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
Expedient 1595/2019. Aprovació del Protocol "Fem l'oci més segur".
Expedient 881/2020. Resolució de l'expedient de revisió d'ofici del decret 146bis/2012.
Expedient 1346/2020. Aprovació de l'adhesió a la pròrroga excepcional del contracte derivat de l'Acord marc de subministrament d'energia elèctrica (Exp. 2015.05-D2).
Expedient 246/2020. Aprovació de l'adjudicació del contracte mixt de subministrament i serveis per a la implantació de la recollida selectiva porta a porta a Calaf.
Moció d'urgència a favor de l'entesa per retornar al diàleg i salvar la biblioteca presentada pels grups municipals de Junts per Catalunya i GIC.
Activitat de control
Donar compte dels decrets d'alcaldia.
Donar compte de l'acta número 6 de Junta de Govern de 2020.
Precs i preguntes
<