Sessió plenària ordinària dilluns 21 de desembre de 2020

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
2022
2023
2024
2025
Ajuntament de calaf
Carmen Arrojo Maroto
Concurs
ordenances fiscals
Sorteig eleccions

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

Part resolutiva
Votació de la urgència del punt: Moció d'urgència a favor de l'entesa per retornar al diàleg i salvar la biblioteca presentada pels grups municipals de Junts per Catalunya i GIC.
Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
Expedient 1595/2019. Aprovació del Protocol "Fem l'oci més segur".
Expedient 881/2020. Resolució de l'expedient de revisió d'ofici del decret 146bis/2012.
Expedient 1346/2020. Aprovació de l'adhesió a la pròrroga excepcional del contracte derivat de l'Acord marc de subministrament d'energia elèctrica (Exp. 2015.05-D2).
Expedient 246/2020. Aprovació de l'adjudicació del contracte mixt de subministrament i serveis per a la implantació de la recollida selectiva porta a porta a Calaf.
Moció d'urgència a favor de l'entesa per retornar al diàleg i salvar la biblioteca presentada pels grups municipals de Junts per Catalunya i GIC.
Activitat de control
Donar compte dels decrets d'alcaldia.
Donar compte de l'acta número 6 de Junta de Govern de 2020.
Precs i preguntes