Sessió plenària ordinària dilluns 22 de febrer de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
2022
2023
2024
2025
Ajuntament de calaf
Carmen Arrojo Maroto
Concurs
ordenances fiscals
Sorteig eleccions

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

Part resolutiva
Votació de la urgència del punt: Expedient 40/2021. Aprovació de l'increment de retribucions.
Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 21 de desembre del 2020.
Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària urgent del dia 20 de gener del 2021.
Expedient 38/2021. Aprovació de la modificació de Crèdit 1_2021. Generació de Crèdit.
Expedient 193/2021. Aprovació de la modificació de Crèdit 2_2021. Generació de Crèdit.
Expedient 194/2021. Aprovació de la modificació de Crèdit 3_2021. Generació de Crèdit.
Expedient 207/2021. Aprovació del nom de Carmen Arrojo Maroto al Centre Social i Cultural.
Expedient 36/2021. Aprovació inicial del projecte d'establiment de servei de l'Espai Social i Cultural Carmen Arrojo Maroto.
Expedient 1398/2020. Aprovació inicial Reglament de funcionament de l'Espai Social i Cultural Carmen Arrojo Maroto.
Expedient 1242/2020. Aprovació de les bases d'ajuts excepcionals pel sector empresarial i de serveis afectat pel COVID - 19.
Expedient 175/2021. Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM per modificació de condicionant d'ampliació de construccions vinculades a explotacions de recursos naturals.
Expedient 94/2021. Aprovació de la compatibilitat de l'arquitecte.
Expedient 29/2021. Aprovació de l'Ordenança del servei de recollida de residus municipals.
Expedient 5/2021. Aprovació expedient contractació-Contracte d'obres per a la construcció d´una ETAP de desnitrificació biològica heteròtrofa a Calaf.
Expedient 200/2021. Donar suport a l'Associació Cultural i Recreativa Unió Calafina, Casino de Calaf, per l'obtenció de la Creu de Sant Jordi.
Expedient 40/2021. Aprovació de l'increment de retribucions.
Activitat de control
Donar compte dels decrets d'alcaldia.
Donar compte de les actes número 7 i 8 de Junta de Govern de 2020.
Donar compte del PMP i de l'execució trimestral.
Donar compte de l'auto del Tribunal de Cuentas referent a l'expedient de la piscina coberta.
Donar compte del decret de la liquidació de l'exercici 2020.
Precs i preguntes