Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Part resolutiva
Votació de la urgència del punt: Expedient 389/2021. Aprovació de la modificació de Crèdit 8_2021. Suplement de Crèdit.
Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 22 de febrer de 2021.
Expedient 837/2018. Aprovació provisional de la modificació del POUM dels sòls urbanitzables SUD-1, SUD-2, SUD-3 i SUND-7.
Expedient 345/2021. Aprovació de la modificació de Crèdit núm. 7_2021. Generació de Crèdit.
Expedient 1084/2020. Aprovació de la modificació plantilla i del catàleg retributiu del personal 2021.
Expedient 265/2021. Aprovació de la compatibilitat de l'auxiliar administrativa adscrita a l'Àrea d'Intervenció.
Expedient 389/2021. Aprovació de la modificació de Crèdit 8_2021. Suplement de Crèdit.
Activitat de control
Donar compte dels decrets d'alcaldia.
Donar compte de l'acta número 1 de Junta de Govern de 2021.
Precs i preguntes
<