Sessió plenària ordinària dilluns 22 de març de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
2022
2023
2024
2025
Ajuntament de calaf
Carmen Arrojo Maroto
Concurs
ordenances fiscals
Sorteig eleccions

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

Part resolutiva
Votació de la urgència del punt: Expedient 389/2021. Aprovació de la modificació de Crèdit 8_2021. Suplement de Crèdit.
Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 22 de febrer de 2021.
Expedient 837/2018. Aprovació provisional de la modificació del POUM dels sòls urbanitzables SUD-1, SUD-2, SUD-3 i SUND-7.
Expedient 345/2021. Aprovació de la modificació de Crèdit núm. 7_2021. Generació de Crèdit.
Expedient 1084/2020. Aprovació de la modificació plantilla i del catàleg retributiu del personal 2021.
Expedient 265/2021. Aprovació de la compatibilitat de l'auxiliar administrativa adscrita a l'Àrea d'Intervenció.
Expedient 389/2021. Aprovació de la modificació de Crèdit 8_2021. Suplement de Crèdit.
Activitat de control
Donar compte dels decrets d'alcaldia.
Donar compte de l'acta número 1 de Junta de Govern de 2021.
Precs i preguntes