Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Part resolutiva
Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 22 de març de 2021.
Expedient 241/2021. Aprovació de la modificació de Crèdit 4_2021. Transferència de crèdit.
Expedient 262/2021. Aprovació de la modificació de Crèdit 5_2021. Generació de Crèdit.
Expedient 537/2021. Aprovació de la modificació de Crèdit 9_2021. Generació de Crèdit.
Expedient 538/2021. Aprovació de la modificació de Crèdit 10_2021. Generació de Crèdit.
Expedient 543/2021. Aprovació de la modificació de Crèdit 11_2021. Generació de Crèdit.
Expedient 548/2021. Aprovació de la modificació de Crèdit 12_2021. Generació de Crèdit.
Expedient 544/2021. Aprovació de la sol·licitud de pròrroga per al 2022 del conveni de col·laboració interadministrativa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a la prestació del servei de Centre de Dia per a la gent gran depenent "Casa Gimferrer".
Expedient 420/2021. Aprovació de la compatibilitat de l'auxiliar administrativa adscrita a l'Àrea d'Intervenció.
Expedient 1084/2020. Aprovació de la modificació de la plantilla de personal 2021.
Expedient 569/2021. Ratificació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Calaf i Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat.
Moció en favor de la igualtat de drets i no discriminació de les persones amb diversitat funcional visual en l'àmbit de l'ocupació pública.
Moció en suport de les energies renovables i per la implantació de criteris de racionalitat, proporcionalitat, integració paisatgística, protecció agrícola i d'equilibri territorial al Decret 16/2019 presentada pels grups municipals de Junts per Catalunya i Junts per Calaf-Acord Municipal.
Activitat de control
Donar compte dels decrets d'alcaldia.
Donar compte de l'acta número 2 de Junta de Govern de 2021.
Precs i preguntes
<