Sessió plenària ordinària dilluns 26 d'abril de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
2022
2023
2024
2025
Ajuntament de calaf
Carmen Arrojo Maroto
Concurs
ordenances fiscals
Sorteig eleccions

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

Part resolutiva
Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 22 de març de 2021.
Expedient 241/2021. Aprovació de la modificació de Crèdit 4_2021. Transferència de crèdit.
Expedient 262/2021. Aprovació de la modificació de Crèdit 5_2021. Generació de Crèdit.
Expedient 537/2021. Aprovació de la modificació de Crèdit 9_2021. Generació de Crèdit.
Expedient 538/2021. Aprovació de la modificació de Crèdit 10_2021. Generació de Crèdit.
Expedient 543/2021. Aprovació de la modificació de Crèdit 11_2021. Generació de Crèdit.
Expedient 548/2021. Aprovació de la modificació de Crèdit 12_2021. Generació de Crèdit.
Expedient 544/2021. Aprovació de la sol·licitud de pròrroga per al 2022 del conveni de col·laboració interadministrativa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a la prestació del servei de Centre de Dia per a la gent gran depenent "Casa Gimferrer".
Expedient 420/2021. Aprovació de la compatibilitat de l'auxiliar administrativa adscrita a l'Àrea d'Intervenció.
Expedient 1084/2020. Aprovació de la modificació de la plantilla de personal 2021.
Expedient 569/2021. Ratificació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Calaf i Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat.
Moció en favor de la igualtat de drets i no discriminació de les persones amb diversitat funcional visual en l'àmbit de l'ocupació pública.
Moció en suport de les energies renovables i per la implantació de criteris de racionalitat, proporcionalitat, integració paisatgística, protecció agrícola i d'equilibri territorial al Decret 16/2019 presentada pels grups municipals de Junts per Catalunya i Junts per Calaf-Acord Municipal.
Activitat de control
Donar compte dels decrets d'alcaldia.
Donar compte de l'acta número 2 de Junta de Govern de 2021.
Precs i preguntes