Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Part resolutiva
Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 26 d'abril de 2021.
Expedient 549/2021. Aprovació de la modificació de Crèdit 13_2021. Generació de Crèdit i Transferència de Crèdit.
Expedient 497/2020. Aprovació inicial de l'Ordenança Municipal reguladora del mercat de venda no sedentària de Calaf.
Activitat de control
Donar compte dels decrets d'alcaldia.
Donar compte de l'acta número 3 de Junta de Govern de 2021.
Precs i preguntes
<