Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Part resolutiva
Votació de la urgència del punt: Expedient 5/2021. Aprovació de l'adjudicació del contracte d'obres per a la construcció d´una ETAP de desnitrificació biològica heteròtrofa a Calaf.
Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 24 de maig de 2021.
Expedient 839/2021. Aprovació de la modificació de Crèdit 14_2021. Generació de Crèdit.
Expedient 844/2021. Aprovació de la modificació de Crèdit 15_2021. Suplement i Generació de Crèdit.
Expedient 678/2021. Aprovació de la concertació d'una operació de préstec.
Expedient 766/2021. Aprovació del complement específic complementari del personal adscrit a la recollida de residus porta a porta.
Expedient 791/2021 -Adhesió al contracte 2019.03-D1 de l'Acord marc de subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03).
Expedient 786/2021. Aprovació de la utilitat pública per l'expropiació forçosa de l'immoble de Cal Martorell.
Expedient 851/2021. Autorització de compatibilitat de l'alcalde per a l'exercici de l'activitat pública docent de professor associat de la Universitat Autònoma de Barcelona el curs acadèmic 2021-2022.
Expedient 405/2021. Aprovació de la revisió anual del Padró d'Habitants del municipi de Calaf a 1 de gener de 2021.
Expedient 1231/2020. Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la masoveria urbana.
Expedient 847/2021. Aprovació de la modificació l'Ordenança Fiscal núm. 23 reguladora de la taxa per a la prestació del servei d'Escola bressol.
Expedient 812/2021. Aprovació de la delimitació del Terme Municipal amb Pujalt.
Moció de suport a l'amnistia presentada pels grups municipals de Junts per Calaf - Acord Municipal, Junts per Catalunya i GIC.
Expedient 5/2021. Aprovació de l'adjudicació del contracte d'obres per a la construcció d´una ETAP de desnitrificació biològica heteròtrofa a Calaf.
Activitat de control
Donar compte dels decrets d'alcaldia.
Donar compte de l'acta número 4 de Junta de Govern de 2021.
Part resolutiva
Precs i preguntes
Votació de la urgència del punt: Expedient 5/2021. Aprovació de l'adjudicació del contracte d'obres per a la construcció d´una ETAP de desnitrificació biològica heteròtrofa a Calaf.
Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 24 de maig de 2021.
Expedient 839/2021. Aprovació de la modificació de Crèdit 14_2021. Generació de Crèdit.
Expedient 844/2021. Aprovació de la modificació de Crèdit 15_2021. Suplement i Generació de Crèdit.
Expedient 678/2021. Aprovació de la concertació d'una operació de préstec.
Expedient 766/2021. Aprovació del complement específic complementari del personal adscrit a la recollida de residus porta a porta.
Expedient 791/2021 -Adhesió al contracte 2019.03-D1 de l'Acord marc de subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03).
Expedient 786/2021. Aprovació de la utilitat pública per l'expropiació forçosa de l'immoble de Cal Martorell.
Expedient 851/2021. Autorització de compatibilitat de l'alcalde per a l'exercici de l'activitat pública docent de professor associat de la Universitat Autònoma de Barcelona el curs acadèmic 2021-2022.
Expedient 405/2021. Aprovació de la revisió anual del Padró d'Habitants del municipi de Calaf a 1 de gener de 2021.
Expedient 1231/2020. Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la masoveria urbana.
Expedient 847/2021. Aprovació de la modificació l'Ordenança Fiscal núm. 23 reguladora de la taxa per a la prestació del servei d'Escola bressol.
Expedient 812/2021. Aprovació de la delimitació del Terme Municipal amb Pujalt.
Moció de suport a l'amnistia presentada pels grups municipals de Junts per Calaf - Acord Municipal, Junts per Catalunya i GIC.
Expedient 5/2021. Aprovació de l'adjudicació del contracte d'obres per a la construcció d´una ETAP de desnitrificació biològica heteròtrofa a Calaf.
Activitat de control
Donar compte dels decrets d'alcaldia.
Donar compte de l'acta número 4 de Junta de Govern de 2021.
Precs i preguntes
<