Sessió plenària ordinària dilluns 28 de juny de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
2022
2023
2024
2025
Ajuntament de calaf
Carmen Arrojo Maroto
Concurs
ordenances fiscals
Sorteig eleccions

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

Part resolutiva
Votació de la urgència del punt: Expedient 5/2021. Aprovació de l'adjudicació del contracte d'obres per a la construcció d´una ETAP de desnitrificació biològica heteròtrofa a Calaf.
Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 24 de maig de 2021.
Expedient 839/2021. Aprovació de la modificació de Crèdit 14_2021. Generació de Crèdit.
Expedient 844/2021. Aprovació de la modificació de Crèdit 15_2021. Suplement i Generació de Crèdit.
Expedient 678/2021. Aprovació de la concertació d'una operació de préstec.
Expedient 766/2021. Aprovació del complement específic complementari del personal adscrit a la recollida de residus porta a porta.
Expedient 791/2021 -Adhesió al contracte 2019.03-D1 de l'Acord marc de subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03).
Expedient 786/2021. Aprovació de la utilitat pública per l'expropiació forçosa de l'immoble de Cal Martorell.
Expedient 851/2021. Autorització de compatibilitat de l'alcalde per a l'exercici de l'activitat pública docent de professor associat de la Universitat Autònoma de Barcelona el curs acadèmic 2021-2022.
Expedient 405/2021. Aprovació de la revisió anual del Padró d'Habitants del municipi de Calaf a 1 de gener de 2021.
Expedient 1231/2020. Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la masoveria urbana.
Expedient 847/2021. Aprovació de la modificació l'Ordenança Fiscal núm. 23 reguladora de la taxa per a la prestació del servei d'Escola bressol.
Expedient 812/2021. Aprovació de la delimitació del Terme Municipal amb Pujalt.
Moció de suport a l'amnistia presentada pels grups municipals de Junts per Calaf - Acord Municipal, Junts per Catalunya i GIC.
Expedient 5/2021. Aprovació de l'adjudicació del contracte d'obres per a la construcció d´una ETAP de desnitrificació biològica heteròtrofa a Calaf.
Activitat de control
Donar compte dels decrets d'alcaldia.
Donar compte de l'acta número 4 de Junta de Govern de 2021.
Part resolutiva
Precs i preguntes
Votació de la urgència del punt: Expedient 5/2021. Aprovació de l'adjudicació del contracte d'obres per a la construcció d´una ETAP de desnitrificació biològica heteròtrofa a Calaf.
Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 24 de maig de 2021.
Expedient 839/2021. Aprovació de la modificació de Crèdit 14_2021. Generació de Crèdit.
Expedient 844/2021. Aprovació de la modificació de Crèdit 15_2021. Suplement i Generació de Crèdit.
Expedient 678/2021. Aprovació de la concertació d'una operació de préstec.
Expedient 766/2021. Aprovació del complement específic complementari del personal adscrit a la recollida de residus porta a porta.
Expedient 791/2021 -Adhesió al contracte 2019.03-D1 de l'Acord marc de subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03).
Expedient 786/2021. Aprovació de la utilitat pública per l'expropiació forçosa de l'immoble de Cal Martorell.
Expedient 851/2021. Autorització de compatibilitat de l'alcalde per a l'exercici de l'activitat pública docent de professor associat de la Universitat Autònoma de Barcelona el curs acadèmic 2021-2022.
Expedient 405/2021. Aprovació de la revisió anual del Padró d'Habitants del municipi de Calaf a 1 de gener de 2021.
Expedient 1231/2020. Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la masoveria urbana.
Expedient 847/2021. Aprovació de la modificació l'Ordenança Fiscal núm. 23 reguladora de la taxa per a la prestació del servei d'Escola bressol.
Expedient 812/2021. Aprovació de la delimitació del Terme Municipal amb Pujalt.
Moció de suport a l'amnistia presentada pels grups municipals de Junts per Calaf - Acord Municipal, Junts per Catalunya i GIC.
Expedient 5/2021. Aprovació de l'adjudicació del contracte d'obres per a la construcció d´una ETAP de desnitrificació biològica heteròtrofa a Calaf.
Activitat de control
Donar compte dels decrets d'alcaldia.
Donar compte de l'acta número 4 de Junta de Govern de 2021.
Precs i preguntes