Sessió plenària Extraordinària divendres 21 de gener de 2022

Durada: 00:31:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
2022
2023
2024
2025
Ajuntament de calaf
Carmen Arrojo Maroto
Concurs
ordenances fiscals
Sorteig eleccions

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

Part resolutiva
Expedient 837/2018. Verificació del text refós de la Modificació del POUM en els sòls urbanitzables SUD-1, SUD-2, SUD-3 i SUND-7.
Expedient 786/2021. Expedient d'expropiació forçosa de l'immoble Cal Martorell.
Expedient 43/2022. Modificació de l'ordenança fiscal núm. 13 - Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situades en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.
Expedient 44/2022. MC_1_22 Generació de Crèdit (FOAP).
Expedient 47/2022. Increment de les retribucions del personal any 2022.
Moció per aclarir la veritat sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17A del 2017.