Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Part resolutiva
Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 22 de novembre de 2021.
Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del dia 21 de gener de 2022.
00:00:53
Expedient 1492/2021. Aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU).
00:01:04
Expedient 1304/2021. Aprovació inicial del Reglament del Registre Municipal d'Entitats.
00:05:52
Expedient 1498/2021. Aprovació inicial del Reglament del servei del cementiri municipal.
00:07:10
Expedient 1279/2021. Aprovació del Projecte executiu per la "Construcció d'una plataforma de serveis per a la gent gran a Calaf"
00:09:18
Expedient 149/2022. Aprovació de l'actualització del model de declaració de béns i activitats dels membres corporatius.
00:16:24
Activitat de control
00:17:19
Donar compte dels decrets d'alcaldia.
00:17:48
Donar compte de l'acta número 9, 10 i 11 de Junta de Govern de 2021.
00:47:15
Donar compte del PMP i de l'execució trimestral.
00:54:04
Donar compte del decret de liquidació de l'exercici 2021.
00:55:04
Donar compte de la sentència del requeriment del deute de la Generalitat de Catalunya per les Escoles Bressol.
00:55:51
Precs i preguntes
00:58:00
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   Sense intervencions
2  Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del dia 21 de gener de 2022.
00:00:53   Sense intervencions
3  Expedient 1492/2021. Aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU).
00:01:04   8 Intervencions
4  Expedient 1304/2021. Aprovació inicial del Reglament del Registre Municipal d'Entitats.
00:05:52   3 Intervencions
5  Expedient 1498/2021. Aprovació inicial del Reglament del servei del cementiri municipal.
00:07:10   6 Intervencions
6  Expedient 1279/2021. Aprovació del Projecte executiu per la 'Construcció d'una plataforma de serveis per a la gent gran a Calaf'
00:09:18   9 Intervencions
7  Expedient 149/2022. Aprovació de l'actualització del model de declaració de béns i activitats dels membres corporatius.
00:16:24   3 Intervencions
B)  Activitat de control
00:17:19   1 Intervenció
8  Donar compte dels decrets d'alcaldia.
00:17:48   51 Intervencions
9  Donar compte de l'acta número 9, 10 i 11 de Junta de Govern de 2021.
00:47:15   14 Intervencions
10  Donar compte del PMP i de l'execució trimestral.
00:54:04   2 Intervencions
11  Donar compte del decret de liquidació de l'exercici 2021.
00:55:04   2 Intervencions
12  Donar compte de la sentència del requeriment del deute de la Generalitat de Catalunya per les Escoles Bressol.
00:55:51   4 Intervencions
C)  Precs i preguntes
00:58:00   2 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
00:59:30   Sense intervencions
<