Sessió plenària ordinària dilluns 21 de febrer de 2022

Durada: 00:59:30
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
2022
2023
2024
2025
Ajuntament de calaf
Carmen Arrojo Maroto
Concurs
ordenances fiscals
Sorteig eleccions
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
2 Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del dia 21 de gener de 2022.
  00:00:53 Sense intervencions
3 Expedient 1492/2021. Aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU).
  00:01:04 8 Intervencions
4 Expedient 1304/2021. Aprovació inicial del Reglament del Registre Municipal d'Entitats.
  00:05:52 3 Intervencions
5 Expedient 1498/2021. Aprovació inicial del Reglament del servei del cementiri municipal.
  00:07:10 6 Intervencions
6 Expedient 1279/2021. Aprovació del Projecte executiu per la "Construcció d'una plataforma de serveis per a la gent gran a Calaf"
  00:09:18 9 Intervencions
7 Expedient 149/2022. Aprovació de l'actualització del model de declaració de béns i activitats dels membres corporatius.
  00:16:24 3 Intervencions
B) Activitat de control
  00:17:19 1 Intervenció
8 Donar compte dels decrets d'alcaldia.
  00:17:48 51 Intervencions
9 Donar compte de l'acta número 9, 10 i 11 de Junta de Govern de 2021.
  00:47:15 14 Intervencions
10 Donar compte del PMP i de l'execució trimestral.
  00:54:04 2 Intervencions
11 Donar compte del decret de liquidació de l'exercici 2021.
  00:55:04 2 Intervencions
12 Donar compte de la sentència del requeriment del deute de la Generalitat de Catalunya per les Escoles Bressol.
  00:55:51 4 Intervencions
C) Precs i preguntes
  00:58:00 2 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:59:30 Sense intervencions