Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Part resolutiva
Votació de la urgència del punt: Expedient 509/2022. Aprovació de la bonificació de les taxes de l'ICIO - CPO 22/22 de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments.
00:01:59
Votació de la modificació de la proposta de l'expedient 736/2022 de l'aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 7_2022. Generació i Transferència de Crèdit.
00:02:35
Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 25 d'abril de 2022.
00:03:01
Expedient 695/2022. Aprovació de les festes locals de Calaf per a l'any 2023.
00:03:08
Expedient 664/2022. Aprovació de la delegació de competència de convocatòria de processos selectius per a la provisió temporal de llocs de treball d'administratius/ves (C1) d'aquest Ajuntament a la Mancomunitat de l'Alta Segarra.
00:03:55
Expedient 756/2022. Aprovació de la bonificació de l'IBI de l'Associació Cultural Recreativa Unió Calafina per a l'exercici 2022.
00:05:33
Expedient 509/2022. Aprovació de la bonificació de les taxes de l'ICIO - CPO 22/22 de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments.
00:12:37
Expedient 736/2022. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 7_2022. Generació i Transferència de Crèdit.
00:14:04
Moció de suport als Jutges i Jutgesses de Pau.
00:19:11
Activitat de control
Donar compte dels decrets d'alcaldia.
00:23:26
Donar compte de l'acta número 3 de Junta de Govern de 2022.
00:33:48
Donar compte del PMP i de l'execució trimestral del primer trimestre del 2022.
00:37:01
Precs i preguntes
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   1 Intervenció
1  Votació de la urgència del punt: Expedient 509/2022. Aprovació de la bonificació de les taxes de l'ICIO - CPO 22/22 de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments.
00:01:54   Sense intervencions
2  Votació de la modificació de la proposta de l'expedient 736/2022 de l'aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 7_2022. Generació i Transferència de Crèdit.
00:02:35   1 Intervenció
3  Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 25 d'abril de 2022.
00:02:52   Sense intervencions
4  Expedient 695/2022. Aprovació de les festes locals de Calaf per a l'any 2023.
00:02:54   2 Intervencions
5  Expedient 664/2022. Aprovació de la delegació de competència de convocatòria de processos selectius per a la provisió temporal de llocs de treball d'administratius/ves (C1) d'aquest Ajuntament a la Mancomunitat de l'Alta Segarra.
00:03:55   4 Intervencions
6  Expedient 756/2022. Aprovació de la bonificació de l'IBI de l'Associació Cultural Recreativa Unió Calafina per a l'exercici 2022.
00:05:33   6 Intervencions
7  Expedient 509/2022. Aprovació de la bonificació de les taxes de l'ICIO - CPO 22/22 de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments.
00:12:37   4 Intervencions
8  Expedient 736/2022. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 7_2022. Generació i Transferència de Crèdit.
00:14:04   10 Intervencions
9  Moció de suport als Jutges i Jutgesses de Pau.
00:19:11   3 Intervencions
12  Donar compte del PMP i de l'execució trimestral del primer trimestre del 2022.
00:23:22   5 Intervencions
10  Donar compte dels decrets d'alcaldia.
00:23:22   16 Intervencions
11  Donar compte de l'acta número 3 de Junta de Govern de 2022.
00:33:48   9 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
00:38:02   Sense intervencions
<