Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Obertura de la sessió
Part resolutiva
Votació de la urgència del punt: Expedient 1043/2022. Adhesió a l'àmbit territorial del Consorci Grup d'Acció Local, Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central.
00:00:43
Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 27 de juny de 2022.
00:01:33
Expedient 727/2022. Aprovació definitiva del compte general 2021.
00:01:47
Expedient 977/2022. Aprovació de la MC 8/2022: Generació i transferència de crèdit.
00:05:52
Expedient 997/2022. Aprovació de la MC 9/2022: Crèdits extraordinaris.
00:14:08
Expedient 962/2022. Aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 23 reguladora de la Taxa per a la prestació del servei d'Escola Bressol.
00:14:13
Expedient 994/2022. Aprovació de complements retributius a personal funcionari.
00:16:08
Expedient 930/2022 Aprovació segona pròrroga del contracte de concessió de serveis del centre de dia.
00:20:33
Moció per a l'impuls de l'agenda rural de Catalunya presentada pel grup Junts per Calaf - Acord municipal.
00:22:33
Expedient 1043/2022. Adhesió a l'àmbit territorial del Consorci Grup d'Acció Local, Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central.
00:26:22
Activitat de control
00:39:16
Donar compte dels decrets d'alcaldia.
00:27:23
Precs i preguntes
00:39:25
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   Sense intervencions
1  Votació de la urgència del punt: Expedient 1043/2022. Adhesió a l'àmbit territorial del Consorci Grup d'Acció Local, Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central.
00:00:43   2 Intervencions
2  Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 27 de juny de 2022.
00:01:33   1 Intervenció
3  Expedient 727/2022. Aprovació definitiva del compte general 2021.
00:01:47   6 Intervencions
4  Expedient 977/2022. Aprovació de la MC 8/2022: Generació i transferència de crèdit.
00:03:49   14 Intervencions
5  Expedient 997/2022. Aprovació de la MC 9/2022: Crèdits extraordinaris.
00:14:08   Sense intervencions
6  Expedient 962/2022. Aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 23 reguladora de la Taxa per a la prestació del servei d'Escola Bressol.
00:14:13   5 Intervencions
7  Expedient 994/2022. Aprovació de complements retributius a personal funcionari.
00:16:08   4 Intervencions
8  Expedient 930/2022 Aprovació segona pròrroga del contracte de concessió de serveis del centre de dia.
00:20:33   4 Intervencions
9  Moció per a l'impuls de l'agenda rural de Catalunya presentada pel grup Junts per Calaf - Acord municipal.
00:22:33   3 Intervencions
10  Expedient 1043/2022. Adhesió a l'àmbit territorial del Consorci Grup d'Acció Local, Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central.
00:26:22   4 Intervencions
11  Donar compte dels decrets d'alcaldia.
00:27:23   26 Intervencions
B)  Activitat de control
00:39:16   1 Intervenció
C)  Precs i preguntes
00:39:25   12 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
00:47:05   Sense intervencions
<