Sessió plenària ordinària dilluns 18 de juliol de 2022

Durada: 00:47:05
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
2022
2023
2024
2025
Ajuntament de calaf
Carmen Arrojo Maroto
Concurs
ordenances fiscals
Sorteig eleccions
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
1 Votació de la urgència del punt: Expedient 1043/2022. Adhesió a l'àmbit territorial del Consorci Grup d'Acció Local, Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central.
  00:00:43 2 Intervencions
2 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 27 de juny de 2022.
  00:01:33 1 Intervenció
3 Expedient 727/2022. Aprovació definitiva del compte general 2021.
  00:01:47 6 Intervencions
4 Expedient 977/2022. Aprovació de la MC 8/2022: Generació i transferència de crèdit.
  00:03:49 14 Intervencions
5 Expedient 997/2022. Aprovació de la MC 9/2022: Crèdits extraordinaris.
  00:14:08 Sense intervencions
6 Expedient 962/2022. Aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 23 reguladora de la Taxa per a la prestació del servei d'Escola Bressol.
  00:14:13 5 Intervencions
7 Expedient 994/2022. Aprovació de complements retributius a personal funcionari.
  00:16:08 4 Intervencions
8 Expedient 930/2022 Aprovació segona pròrroga del contracte de concessió de serveis del centre de dia.
  00:20:33 4 Intervencions
9 Moció per a l'impuls de l'agenda rural de Catalunya presentada pel grup Junts per Calaf - Acord municipal.
  00:22:33 3 Intervencions
10 Expedient 1043/2022. Adhesió a l'àmbit territorial del Consorci Grup d'Acció Local, Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central.
  00:26:22 4 Intervencions
11 Donar compte dels decrets d'alcaldia.
  00:27:23 26 Intervencions
B) Activitat de control
  00:39:16 1 Intervenció
C) Precs i preguntes
  00:39:25 12 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:47:05 Sense intervencions