Sessió plenària ordinària dilluns 24 de juliol de 2023

Durada: 01:20:55
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
2022
2023
2024
2025
Ajuntament de calaf
Carmen Arrojo Maroto
Concurs
ordenances fiscals
Sorteig eleccions
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
0 Obertura de la sessió
  00:00:40 Sense intervencions
A) Part resolutiva
  00:00:51 Sense intervencions
1 Votació de la urgència: Expedient 810/2023. Aprovació inicial del projecte de l'enllumenat públic de Calaf (DUS5000).
  00:00:52 3 Intervencions
2 Aprovació de l'acta de la sessió plenària de constitució del nou Ajuntament del dia 17 de juny 2023.
  00:03:42 Sense intervencions
3 Aprovació de l'acta de la sessió plenària del cartipàs del dia 28 de juny 2023.
  00:04:03 3 Intervencions
4 Expedient 475/2023. Aprovació de la revisió anual del Padró d'Habitants del municipi de Calaf a 1 de gener de 2023.
  00:04:05 Sense intervencions
5 Expedient 932/2023. Aprovació de les festes locals de Calaf per a l'any 2024.
  00:09:25 1 Intervenció
6 Expedient 786/2021. Aprovació d'esmena de l'expedient d'expropiacions forçoses de Cal Martorell.
  00:10:15 5 Intervencions
7 Expedient 758/2023. Aprovació de les delegacions del Ple a la Junta de Govern Local.
  00:15:22 13 Intervencions
8 Expedient 950/2023. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 9_2023. Suplement de Crèdit.
  00:33:09 3 Intervencions
9 Expedient 976/2023. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 10_2023. Suplement de Crèdit.
  00:34:34 3 Intervencions
10 Expedient 985/2023. Aprovació de la compatibilitat de la tècnica d'Intervenció.
  00:35:57 4 Intervencions
11 Expedient 960/2023. Aprovació de la sol·licitud de pròrroga per al 2024 del Conveni de col·laboració interadministrativa amb el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya per a la prestació del servei de centre de dia per a la gent gran "Casa Gimferrer" de Calaf.
  00:37:55 4 Intervencions
12 Expedient 1468/2022. Aprovació de la continuïtat del conveni de col·laboració amb el Departament d'Educació pel Pla Educatiu d'Entorn.
  00:39:35 4 Intervencions
13 Expedient 389/2023 Aprovació de l'esmena en el PCAP de l'expedient del contracte de concessió de serveis del centre de dia Casa Joan Gimferrer.
  00:40:52 3 Intervencions
14 Expedient 389/2023 Aprovació expedient del contracte de concessió de serveis del centre de dia Casa Joan Gimferrer.
  00:42:41 2 Intervencions
15 Moció que presenten els grups municipals de Junts per Calaf- Acord Municipal i Junts per Catalunya- Compromís Municipal sobre la problemàtica dels abocadors incontrolats en els municipis de la demarcació de Barcelona: abast de la problemàtica, mesures i possibles ajuts.
  00:43:58 4 Intervencions
16 Expedient 810/2023. Aprovació inicial del projecte de l'enllumenat públic de Calaf (DUS5000).
  00:46:26 9 Intervencions
B) Activitat de control
  00:59:05 Sense intervencions
17 Donar compte dels decrets d'alcaldia.
  00:59:10 15 Intervencions
18 Donar compte de les actes números 4 i 5 de Junta de Govern de 2023.
  01:11:34 2 Intervencions
C) Precs i preguntes
  01:13:46 5 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:20:55 Sense intervencions